Villkor för valutaköp online

1. Allmänt

Genom tjänsten Resevaluta kan privatpersoner (nedan kallade ”Kunder” eller ”Kunden”) beställa och betala för utländsk valuta via Internet. Den utländska valutan hämtas sedan ut av Kunden hos ett postombud nära Kunden.

Tjänsten Resevaluta är en betaltjänst som erbjuds av Clearon AB under varumärket Unimon (nedan kallat ”Unimon”). Clearon är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt betaltjänstlagen (2010:751). Mer information om regelverket för betaltjänster finns på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Dessa villkor gäller mellan Kunden och Unimon för tjänsten Resevaluta via Internet.

2. Valutaväxling

Beställning och betalning

Beställning av och betalning för den utländska valutan görs på Unimons webbplats (nedan kallad ”Webbplatsen”). När Kunden gör beställning måste Kunden fylla i sitt personnummer, e-postadress, leveransadress, vilken valuta som önskas och till vilket belopp i markerade fält på Webbplatsen. Kunden kan även välja att få meddelande om när den beställda valutan har kommit via SMS istället för till leveransadressen och Kunden ska då ange sitt mobiltelefonnummer. Sedan får Kunden information på Webbplatsen om aktuell valutakurs och hur stort beloppet i vald valuta blir. Betalning sker därefter på Webbplatsen genom direktbetalning via Internetbank. Identifiering av Kunden sker vid inloggning hos Internetbanken. Om det personnummer som Kunden har angivit på Webbplatsen inte stämmer överens med inloggningsuppgifterna hos Internetbanken kan beställningen inte genomföras. Kunden får sedan bekräfta köpet på en särskild bekräftelsesida på Webbplatsen. Slutligen skapas ett kvitto på beställningen på Webbplatsen som Kunden kan skriva ut. Kvitto skickas även per e-post till den Kund som har valt att ange sin e-postadress vid beställningen.

Unimon anses ha tagit emot beställningen när Kunden har betalat för valutan.

Av säkerhetsskäl gäller ett visst högsta belopp som får växlas vid varje beställning inom en viss tidsperiod. Ett visst lägsta belopp gäller också per enskild beställning. De beloppsgränser som gäller vid varje tidpunkt finns på www.unimon.se.

Personer med skyddad identitet kan inte använda tjänsten Resevaluta via Internet. Detta eftersom dessa inte kan identifieras på det sätt som krävs enligt lag för att få tillhandahålla tjänsten. Tjänsten Resevaluta tillhandahålls inte heller personer under 16 år.

Leverans

Den utländska valuta som Kunden har beställt skickas till Kunden senast inom tre helgfria dagar efter det att beställningen och betalningen gjorts via Webbplatsen. Detta under förutsättning att de uppgifter som har registrerats hos Unimon är riktiga. Den utländska valutan skickas till Kunden med hjälp av Posten Meddelande AB:s (nedan kallat ”Posten”) tjänst rekommenderad försändelse (nedan kallat ”REK”). När ett REK med utländsk valuta finns att hämta hos Posten får Kunden ett meddelande om detta från Posten till sin leveransadress eller via SMS om Kunden valt detta vid beställningen. Kunden kan då hämta ut den utländska valutan hos det postombud som ligger närmast Kundens leveransadress. När valutan hämtas ut hos postombudet ska Kunden visa upp en giltig svensk ID-handling.

REK ligger kvar hos Postombudet för avhämtning under 14 dagar. Om ett REK inte hämtas ut inom denna tid skickas detta tillbaka till Unimon. Unimon tar ut en avgift om 35 kr för REK som inte hämtats ut i tid. Den utländska valutan i REK som inte hämtats ut köps tillbaka enligt Unimons vid var tid gällande valutakurs för återköp av valuta. Unimon skickar sedan en värdeavi på återköpsbeloppet minus avgiften till Kunden. Värdeavin kan lösas in mot kontanter i de butiker i dagligvaru- och servicehandeln som Clearon samarbetar med. Vilka dessa butiker är framgår av värdeavin.

Återköp av utländsk valuta

Unimon erbjuder även Kunden att växla tillbaka utländsk valuta som köpts hos Unimon (nedan kallat ”återköp”). Återköp måste ske inom tre månader efter det att valutan beställdes. För återköp anger Kunden följande uppgifter i ett formulär på www.unimon.se: Ordernummer för det ursprungliga köpet av valuta, personnummer och övriga personuppgifter samt det belopp i utländsk valuta som ska återköpas. Unimon återköper inte ett högre belopp än det som Unimon har sålt till Kunden vid det ursprungliga köpet enligt aktuellt ordernummer. I formuläret framgår vilka sedlar som Unimon tar emot. Kunden skriver sedan ut formuläret, eller fyller i uppgifterna i ett formulär som Unimon tillhandahåller, och skickar detta tillsammans med valutan via REK till Unimon på adress Unimon, 120 83 Stockholm. Kunden måste skicka in valutan till Unimon inom 30 dagar efter det att återköpet registrerats på www.unimon.se. Inom 10 dagar efter att Unimon har tagit emot valutan betalas återköpssumman ut, med avdrag för Unimons avgift för tjänsten enligt punkt 3 nedan, genom att skicka en värdeavi till Kunden, vilken kan lösas in mot kontanter i de butiker i dagligvaru- och servicehandeln som Clearon samarbetar med. Återköp sker till den valutakurs som gäller när Unimon tar emot valutan. Slutligen skickas ett kvitto till Kunden avseende återköpet.

Unimon återköper inte sedlar som är färgade, förfalskade, trasiga eller av annan valör än vad Kunden har angivit i formuläret. Unimon förbehåller sig rätten att kassera sådana sedlar.

3. Priser och avgifter

För valutaväxling genom tjänsten Resevaluta tar Unimon ut ett valutapåslag på beställt belopp samt ett pris för Postens rekommenderade brev (Rek). Kostnad för REK är 78 SEK för beställningar under 2000 SEK, övriga beställningar kostar endast 69 SEK oavsett antal REK som skapas (beroende på ordervärdet).

För återköp av utländsk valuta tar Unimon ut en avgift om 35 SEK.

4. Ansvar för genomförande av transaktioner, återbetalning m.m.

Unimon ansvarar för att en beställning som Kunden har gjort utförs på ett riktigt sätt. Unimon ansvarar dock inte för förseningar som har orsakats av Posten. Om en Kund har gjort en beställning och betalningstransaktionen inte genomförs eller sker på ett felaktigt sätt ska Unimon, om Kunden begär det, så snart som möjligt försöka spåra betalningstransaktionen och informera Kunden om resultatet. När Unimon ansvarar för att genomföra en betalningstransaktion ska Unimon, utan oskäligt dröjsmål, betala tillbaka beloppet för en transaktion som inte har genomförts, eller skett på ett felaktigt sätt, till Kunden.

Om Kunden anser att en transaktion har skett på ett felaktigt sätt ska Kunden anmäla detta till Unimon. En sådan anmälan ska göras utan onödigt dröjsmål efter det att Kunden fått kunskap om felet och på samma sätt som klagomål ska framföras enligt punkten 7 nedan. Om Kunden inte gör en sådan anmälan är Unimon inte skyldigt att betala tillbaka det belopp som Kunden har betalat in till Unimon.

5. Behandling av personuppgifter

Uppgifter som en Kund lämnar om sig själv sparas av Unimon i Unimons kunddatabas. Kundens personuppgifter behandlas hos Unimon enligt gällande Dataskyddsförordningen. Genom att lämna sina personuppgifter går Kunden med på att Unimon, i egenskap av personuppgiftsansvarig, får använda uppgifterna i samband med administrationen av tjänsten Resevaluta och vid behov lämna ut dessa till tredje man som Clearon samarbetar med avseende tjänsten. Uppgifter används också för att Unimon ska uppfylla sina skyldigheter enligt lag. Varje Kund som har lämnat personuppgifter har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran, få besked om personuppgifter som gäller Kunden behandlas eller inte. Om personuppgifterna visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta måste Unimon rätta detta. Om en Kund vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Unimon eller om en Kund vill begära rättelse av personuppgifter kan Kunden skriva till Unimon under adressen ClearOn AB, 107 82 Stockholm eller kundservice@unimon.se och ange ”Kundärende”. Läs mer om personuppgiftsbehandling HÄR.

6. Begränsning av Unimons ansvar

Unimon ansvarar inte för skada som Kunden kan drabbas av p.g.a. fel i elförsörjning eller tele- eller Internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Unimon. Unimon garanterar inte heller att en beställning av Resevaluta alltid kan göras via Webbsidan. Unimon ersätter alltså inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om en beställning inte har kunnat ske. Unimon är inte heller ansvarigt för skada som beror på föreskrift i lag eller annan författning, myndighets åtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som Unimon inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Unimon att undvika. Förbehållet när det gäller strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Unimon självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om det finns hinder för Unimon att genomföra en betalning eller att göra någonting annat på grund av någon av omständigheterna ovan får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har försvunnit. En skada som har uppkommit i andra fall ersätts inte av Unimon om Unimon har varit normalt aktsamt. Unimon ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

7. Klagomål och tvister

Eventuella klagomål på tjänsten Resevaluta kan framföras till Unimon under adressen ClearOn AB, 107 82 Stockholm eller kundservice@unimon.se med angivande av ”Kundärende”. Klagomål kan också framföras på telefon 0200-24 75 00 vardagar kl. 09.00 – 17.00 . Klagomål kan även framföras till Konsumentverket, som i egenskap av tillsynsmyndighet för konsumentskydd tar emot klagomål från konsumenter när det gäller bl.a. felaktig prisinformation och oskäliga avtalsvillkor, och till Finansinspektionen, som tar emot klagomål i egenskap av tillsynsmyndighet för bl.a. betaltjänster. Allmänna Reklamationsnämnden kan efter anmälan pröva tvister mellan Kund som är konsument och Unimon och lämnar då rekommendationer om hur tvister bör lösas. Tvist mellan Kund och Unimon kan slutligen lösas i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.