Villkor för valutaköp i butik

1. Allmänt

Genom tjänsten Resevaluta kan privatpersoner (nedan ”Kunder”) beställa och betala för utländsk valuta hos ett flertal butiker i dagligvaru- och servicehandeln (nedan ”Butik”). Den utländska valutan hämtas sedan ut av Kunden hos ett postombud nära Kunden.   

Tjänsten Resevaluta är en betaltjänst som erbjuds av Clearon AB (”Clearon”) under varumärket Unimon (nedan ”Unimon”) i samarbete med Butikerna. Clearon är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt betaltjänstlagen (2010:751). 

Dessa villkor gäller mellan Kunden och Unimon för tjänsten Resevaluta. 

2. Valutaväxling

Beställning och betalning

Beställning av och betalning för den utländska valutan görs i Butik. Innan Kunden gör en beställning måste Kunden legitimera sig för butiksbiträdet genom att visa upp en giltig svensk ID-handling och tala om vilken valuta som önskas samt till vilket belopp. ID-handlingen registreras av Butiken och uppgifter om Kundens adress m.m. hämtas från Skatteverkets folkbokföringsregister. Kunden kan välja en annan leveransadress än sin folkbokföringsadress och ska då uppge denna för butiksbiträdet. Kunden kan även välja att få meddelande om när den beställda valutan har kommit via SMS istället för till leveransadressen och Kunden ska då uppge sitt mobiltelefonnummer för butiksbiträdet. Sedan får Kunden information av Butiken om aktuell valutakurs och hur stort beloppet i vald valuta blir. Kunden godkänner beställningen och betalar för valutan med kontanter eller med svenskt bankkort. Kunden får ett kvitto på beställningen av Butiken. 

Unimon anses ha tagit emot beställningen när Kunden har betalat för valutan. 

Av säkerhetsskäl gäller ett visst högsta belopp som får växlas vid varje beställning inom en viss tidsperiod. Ett visst lägsta belopp gäller också per enskild beställning. De beloppsgränser som gäller vid varje tidpunkt finns angivna på www.unimon.se. Information om beloppsgränserna finns också i Butikerna. 

Leverans

Den utländska valuta som Kunden har beställt skickas till Kunden senast inom tre helgfria dagar efter det att beställningen och betalningen gjorts i Butiken. Detta under förutsättning att de uppgifter som har registrerats hos Unimon är riktiga. Den utländska valutan skickas till Kunden med hjälp av Posten Meddelande AB:s (nedan ”Posten”) tjänst rekommenderad försändelse (”REK”). När ett REK med utländsk valuta finns att hämta hos Posten får Kunden ett meddelande om detta från Posten till sin leveransadress eller via SMS om Kunden valt detta vid beställningen. Kunden kan då hämta ut den utländska valutan hos det postombud som ligger närmast Kundens leveransadress. När valutan hämtas ut hos postombudet måste Kunden visa upp en giltig svensk ID-handling på nytt. 

REK ligger kvar hos Postombudet för avhämtning under 14 dagar. Om ett REK inte hämtas ut inom denna tid skickas detta tillbaka till Unimon. Unimon tar ut en avgift om 35 kr för REK som inte hämtats ut i tid. Den utländska valutan i REK som inte hämtats ut köps tillbaka enligt Unimons vid var tid gällande valutakurs för återköp av valuta. Unimon skickar sedan en värdeavi på återköpsbeloppet minus avgiften till Kunden. Värdeavin kan lösas in mot kontanter i de butiker i dagligvaru- och servicehandeln som Clearon samarbetar med. 

Återköp av utländsk valuta

Unimon erbjuder även att återköpa utländsk valuta som Kunden har köpt hos Unimon. För återköp anger Kunden följande uppgifter i ett formulär på www.unimon.se: Ordernummer för det ursprungliga köpet av valuta, personnummer och övriga personuppgifter samt det belopp i utländsk valuta som ska återköpas. Unimon återköper inte ett högre belopp än det som Unimon har sålt till Kunden vid det ursprungliga köpet enligt aktuellt ordernummer. Kunden skriver sedan ut formuläret, eller fyller i uppgifterna i ett formulär som Unimon tillhandahåller, och skickar detta tillsammans med valutan via REK till Unimon på adress Unimon, 120 83 Stockholm. Inom 10 dagar efter att Unimon mottagit valutan betalas återköpssumman ut, med avdrag för Unimons avgift för tjänsten enligt punkt 3 nedan, genom att skicka en värdeavi till Kunden, vilken kan lösas in mot kontanter i de butiker i dagligvaru- och servicehandeln som Clearon samarbetar med. Återköp sker till den valutakurs som gäller när Unimon tar emot valutan. Slutligen skickas ett kvitto till Kunden avseende återköpet.           

3. Priser och avgifter

För valutaväxling genom tjänsten Resevaluta tar Unimon ut ett valutapåslag på beställt belopp samt ett pris för Postens rekommenderade brev (Rek). Kostnaden för REK är 78 SEK för beställningar under 2 000 SEK, övriga beställningar kostar endast 69 SEK oavsett antal REK som skapas (beroende på ordervärdet).

Valutapåslaget ingår i aktuell valutakurs som Kunden får information om i Butiken innan köp av valuta sker. 

För återköp av utländsk valuta tar Unimon ut en avgift som finns angiven på www.unimon.se

Om en Kunds sammanlagda betalning för Resevaluta för sig, eller tillsammans med eventuella inbetalningar för Kontoinsättningstjänsten (Clearons tjänst för insättning av medel på bankkonto via Butik) och/eller Räkningstjänsten (Clearons tjänst för betalning av räkningar i Butik) vid ett och samma tillfälle överstiger 15 000 kr har Butiken också rätt att ta ut en särskild avgift för Butikens uppräkning av sedlar enligt nedanstående intervaller:

Uppräknat belopp/pris
15 001 – 20 000 kr: 35 kr
20 001 – 30 000 kr: 50 kr
30 001 – 40 000 kr: 60 kr
40 001 – 50 000 kr: 70 kr
50 001 kr och högre belopp: 80 kr

4. Ansvar för genomförande av transaktioner, återbetalning m.m. 

Unimon ansvarar för att Kundens beställning utförs på ett riktigt sätt. Unimon ansvarar dock inte för förseningar som har orsakats av Posten. Om en Kund har gjort en beställning och betalningstransaktionen inte genomförs eller sker på ett felaktigt sätt ska Unimon, om Kunden begär det, så snart som möjligt försöka spåra betalningstransaktionen och informera Kunden om resultatet. När Unimon ansvarar för att genomföra en betalningstransaktion ska Unimon, utan oskäligt dröjsmål, betala tillbaka beloppet för en transaktion som inte har genomförts, eller skett på ett felaktigt sätt, till Kunden. 

Om Kunden anser att en transaktion har skett på ett felaktigt sätt ska Kunden anmäla detta till Unimon. En sådan anmälan ska göras utan onödigt dröjsmål efter det att Kunden fått kunskap om felet och på samma sätt som klagomål ska framföras enligt punkten 7 nedan. Om Kunden inte gör en sådan anmälan är Unimon inte skyldigt att betala tillbaka det belopp som Kunden har betalat in till Unimon. 

5. Behandling av personuppgifter

Uppgifter som en Kund lämnar om sig själv sparas av Unimon i Unimons kunddatabas. Kundens personuppgifter behandlas hos Unimon enligt gällande persondatalagstiftning. Genom att lämna sina personuppgifter går Kunden med på att Unimon, i egenskap av personuppgiftsansvarig, får använda uppgifterna i samband med administrationen av tjänsten Resevaluta och vid behov lämna ut dessa till tredje man som Clearon samarbetar med avseende tjänsten. Uppgifter används också för att Unimon ska uppfylla sina skyldigheter enligt lag. Varje Kund som har lämnat personuppgifter har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran, få besked om personuppgifter som gäller Kunden behandlas eller inte. Om personuppgifterna visar sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta måste Unimon rätta detta. Om en Kund vill få information om vilka personuppgifter som behandlas av Unimon eller om en Kund vill begära rättelse av personuppgifter kan Kunden skriva till Unimon under adressen ClearOn AB, 107 82 Stockholm eller kundservice@unimon.se och ange ”Kundärende”. Läs mer om personuppgiftsbehandling HÄR.

6. Begränsning av Unimons ansvar

Unimon ansvarar inte för skada som Kunden kan drabbas av p.g.a. fel i elförsörjning eller tele- eller Internetförbindelser eller annan teknisk utrustning som inte tillhör Unimon. Unimon garanterar inte heller att en beställning av Resevaluta alltid kan göras hos de Butiker som Unimon har gett i uppdrag att ta emot beställningar. Unimon ersätter alltså inte eventuella merkostnader som kan uppkomma om en beställning inte har kunnat ske. Unimon är inte heller ansvarigt för skada som beror på föreskrift i lag eller annan författning, myndighets åtgärd, krigshändelse, lockout, strejk, bojkott och blockad eller annan osedvanlig eller oförutsägbar omständighet i Sverige eller utomlands som Unimon inte har något inflytande över och vars konsekvenser hade varit omöjliga för Unimon att undvika. Förbehållet när det gäller strejk, lockout, bojkott och blockad gäller även om Unimon självt är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om det finns hinder för Unimon att genomföra en betalning eller att göra någonting annat på grund av någon av omständigheterna ovan får åtgärden skjutas upp till dess att hindret har försvunnit. En skada som har uppkommit i andra fall ersätts inte av Unimon om Unimon har varit normalt aktsamt. Unimon ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

7. Klagomål och tvister

Eventuella klagomål på tjänsten Resevaluta kan framföras till Unimon under adressen ClearOn AB, 107 82 Stockholm eller kundservice@unimon.se och ange ”Kundärende”. Klagomål kan också framföras på telefon 0200-24 75 00 vardagar kl. 09.00 – 17.00. Klagomål kan även framföras till Konsumentverket, som i egenskap av tillsynsmyndighet för konsumentskydd tar emot klagomål från konsumenter när det gäller bl.a. felaktig prisinformation och oskäliga avtalsvillkor, och till Finansinspektionen, som tar emot klagomål i egenskap av tillsynsmyndighet för bl.a. betaltjänster. Allmänna Reklamationsnämnden kan efter anmälan pröva tvister mellan Kund som är konsument och Unimon och lämnar då rekommendationer om hur tvister bör lösas. Tvist mellan Kund och Unimon kan slutligen lösas i svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.